• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
TNSP Tuyên Quang: Kinh nghiệm từ thực thi dự án
Ngày xuất bản: 04/04/2016 1:41:59 SA

 TNSP Tuyên Quang:

KINH NGHIỆM TỪ THỰC THI DỰ ÁN

Sau gần 5 năm thực thi, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) tỉnh Tuyên Quang đã và đang có tiềm năng lớn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đặc biệt tại các khu vực khó khăn nhất của tỉnh. Dự án đã tạo dấu ấn đặc biệt trong khuyến khích sự tham gia của các hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số tại 64 xã nghèo của tỉnh vào các hoạt động kinh tế sinh lời bền vững và đã có những kinh nghiệm quý báu có thể nhân rộng trong thời gian tiếp theo.

       Dự án bước đầu đã đạt được những thành tựu trong nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ và người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực: quản lý dự án, kiểm soát đánh giá dựa vào kết quả; phân tích và lập kế hoạch hành động các chuỗi giá trị; lập Kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP); lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh; quản lý và chia sẻ tri thức. 

Tổ MOP-SEDP thôn Ngòi Trườn bàn bạc lựa chọn chuỗi giá trị, sản phẩm tiềm năng của thôn trong kế hoạch PTKTXH năm 2013 tại xã Minh Thanh huyện Sơn Dương

        Đồng thời Dự án đã góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ chỗ sản xuất theo khả năng của mình sang sản xuất theo nhu cầu của thị trường, từ đó tăng thu nhập của hộ nông dân và đóng góp đáng kể vào chương trình giảm nghèo bền vững và tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh. Dự án đã góp phần giảm 39,62% hộ nghèo tại các xã dự án (từ 61,74% đầu năm 2011 xuống 20,12% vào cuối năm 2015), giảm nhiều hơn tỷ lệ giảm nghèo chung của tỉnh 16,1%; trung bình mỗi năm tỷ lệ giảm nghèo của các huyện trong vùng dự án đạt trên 7,92%.

Thành viên tổ hợp tác chế biến chè Khau Tràng làm bài tập nhóm, chia sẻ kinh nghiệm với các THT tại chương trình Con đường tri thức tổ chức tại xã Hồng Thái huyện Na Hang

         Những thành tựu quan trọng của Dự án còn thể hiện ở quá trình thúc đẩy mạnh mẽ ngành nông nghiệp của tỉnh hướng tới SX hàng hóa theo cơ chế thị trường, thân thiện với môi trường; tạo ra những lợi ích xã hội quan trọng trong việc trao quyền cho người dân ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số và phụ nữ; đa dạng hóa thu nhập và tạo việc làm; cải thiện cơ sở hạ tầng tại cấp thôn bản, góp phần giảm sự chênh lệch giữa các thôn bản ở vùng núi xa xôi với vùng thấp. Các lớp học trên hiện trường về kỹ thuật canh tác bền vững, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là các mô hình VietGAP, mô hình chăn nuôi sử dụng kỹ thuật ủ chua thức ăn, hầm bioga, v.v… đã góp phần cải thiện điều kiện môi trường sống của người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vườn chè được Dự án TNSP hỗ trợ sản xuất theo quy trình VietGAP tại thôn Làng Bát xã Tân Thành huyện Hàm Yên

          Những phương pháp đổi mới và cách làm sáng tạo của Dự án đã đóng góp vào các chính sách của tỉnh và của quốc gia về phân cấp cho cơ sở và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đường mới

Đường lên Nà Cọn, Phia Chang, Nà Lạ thực hiện từ nguồn quỹ CDF giúp người dân ba thôn đi lại trao đổi hàng hóa và trẻ em đi học thuận tiện hơn

Dự án đã xác định định hướng phát triển bền vững dựa trên kế hoạch thể chế hóa tiến trình MOP-SEDP thông qua mở rộng áp dụng MOP-SEDP tại tất cả các xã trong tỉnh và lồng ghép vào chương trình đào tạo của Trường Chính trị tỉnh; nâng cấp toàn diện và hoàn thiện kế hoạch hành động phát triển 8 chuỗi giá trị vì người nghèo, tìm kiếm các doanh nghiệp đầu tàu cho từng chuỗi giá trị; đẩy mạnh kết nối thị trường cho nông dân qua các kênh khác nhau và với các thị trường khác nhau phù hợp với đặc điểm, số lượng và chất lượng các sản phẩm. Dự án cũng sử dụng các công cụ đòn bẩy để đẩy mạnh hợp tác công-tư, thu hút các doanh nghiệp bằng các chính sách ưu tiên, thu hút đầu tư thông qua Quỹ tài trợ tiểu dự án cạnh tranh (CSG) cho các Tổ HT, hộ kinh doanh và Quỹ tài trợ cạnh tranh (CBG) cho các doanh nghiệp tư nhân.

Đoàn Giám sát năm 2015 trao đổi với Doanh nghiệp và bà con các THT tại xã Hồng Thái Na Hang 

Đoàn Giám sát năm 2015 trao đổi với Doanh nghiệp và bà con các THT tại xã Hồng Thái Na Hang

 Dự án sẽ tăng cường lồng ghép các hoạt động với các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian còn lại, Dự án tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban Điều phối Dự án tỉnh, Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp các huyện với các đơn vị thực thi dự án tỉnh, huyện để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các hoạt động ở tuyến xã, thôn bản. Đồng thời Dự án sẽ tiếp tục củng cố phát triển các tổ hợp tác, nhóm sở thích thông qua Quỹ CSG và Quỹ hỗ trợ phát triển phụ nữ, tăng cường thu hút đầu tư của khối tư nhân vào phát triển nông nghiệp thông qua Quỹ CBG. Dự án cũng sẽ nỗ lực thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Luxemberg trong phát triển các Chuỗi giá trị, cải thiện quy trình giao dịch một cửa, hoàn chỉnh và tăng cường các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, tài liệu hóa kết quả, phương pháp, kinh nghiệm và bài học của Dự án.

Phạm Ninh Thái - Giám đốc dự án TNSP Tuyên Quang

 

 

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter