• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
Kinh nghiệm từ công tác lập kế hoạch có sự tham gia theo định hướng thị trường
Ngày xuất bản: 04/04/2016 1:34:12 SA

 

KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụ quan trọng trong việc định hướng, điều hành thực hiện các mục tiêu đảm bảo khả thi và phát triển bền vững với hiệu quả cao nhất. Trong bối cảnh hội nhập, các mối quan hệ và quy luật thị trường đã và đang chi phối nền kinh tế cả nước nói chung, Tuyên Quang nói riêng. Vì vậy, công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP), đặc biệt ở cấp xã cần được triển khai và hoàn thiện. Với định hướng trên, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) Tuyên Quang đã phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các phòng, ban liên quan và chính quyền các cấp áp dụng phương pháp MOP-SEDP tại 64 xã dự án ở 6 huyện của tỉnh. Phương pháp MOP-SEDP đã được nhân rộng cho 07 xã ngoài dự án, tiến tới mở rộng áp dụng cho toàn bộ các xã trong toàn tỉnh vào năm 2016.

Lãnh đạo dự án kiểm tra và tham gia góp ý công tác lập kế hoạch với tổ MOP-SEDP thôn 6, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn

 

MOP-SEDP là sự thay đổi đột phá trong lập kế hoạch so với phương pháp cũ, theo đó Kế hoạch được lập từ dưới lên với sự tham gia của toàn dân và theo định hướng thị trường nhằm phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ được ý kiến của nhiều bên, tạo điều kiện cho người dân tại thôn bản, đặc biệt là nhóm người yếu thế được đóng góp ý kiến, góp phần đảm bảo tính dân chủ, để từ đó các cấp các ngành tổng hợp được bản Kế hoạch với các chỉ tiêu đầu tư, phát triển sát với nhu cầu của người dân và nhu cầu của thị trường, gắn được các nguồn lực đã, đang và sẽ đầu tư, giúp chính quyền các xã đưa ra được các hệ thống mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế cụ thể của địa phương.

          Qua quá trình triển khai, để thực hiện thành công phương pháp MOP-SEDP, Dự án đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:

          - Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích và phương pháp thực hiện MOP-SEDP;

- Thường xuyên nâng cao kiến thức về thị trường cho đội ngũ cán bộ các cấp và người dân, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quyền, lợi ích và trách nhiệm trong việc tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát Kế hoạch phát triển KT-XH tại địa phương;

- Cán bộ Tổ MOP-SEDP cấp huyện, xã phải là những người thực sự hiểu rõ và nhiệt tình trong việc hướng dẫn người dân về phương pháp thực hiện;

- Tài liệu, mẫu biểu sử dụng trong MOP- SEDP cho thôn bản phải đơn giản và có trọng tâm để người dân dễ thực hiện.


 Lê Giang - PCU

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter