• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

 

1. Tên Dự án: 

Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Tên viết tắt: TNSP)

2. Tên nhà tài trợ: Quĩ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)

3. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

4. Thời gian thực hiện Dự án: 05 năm (từ năm 2011 đến 2015).

5. Địa điểm thực hiện Dự án: 

Tại 64 xã thuộc các xã khu vực III và một số xã thuộc khu vực II của 5 huyện, có tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã trên 22 %, trong đó tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm trên 88% số hộ nghèo.

6. Tổng vốn của Dự án: 32.844.900 USD.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án

Mục tiêu tổng thể:

Mục tiêu tổng thể của Dự án là nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đặc biệt tại các khu vực khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Mục tiêu phát triển của Dự án là khuyến khích sự tham gia của các hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số tại 64 xã nghèo thuộc 5 huyện của tỉnh vào các hoạt động kinh tế sinh lời bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

Cải cách hành chính công và xây dựng năng lực tại cơ sở nhằm xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) theo định hướng thị trường, có sự tham gia;

Thúc đẩy hợp tác công – tư trong cung cấp các dịch vụ và sự tham gia của khu vực tư vào quá trình ra quyết định đối với các nguồn lực;

Tăng cường hợp tác giữa các bên tham gia và lồng ghép các nguồn lực.

Nâng cấp và sửa chữa, làm mới các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm đáp ứng hoạt động sản xuất và phát triển thị trường tại các xã, thôn bản.

Tăng thu nhập bền vững cho người nghèo và cận nghèo thông qua tăng cường lựa chọn và tham gia vào các cơ hội thị trường mang lại lợi nhuận với vai trò là nhà sản xuất, người lao động hoặc các doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nông thôn hàng năm dựa trên nhu cầu, vì người nghèo, theo định hướng thị trường một cách hiệu quả, đồng thời được lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch tổng thể của chính quyền địa phương.

Các kết quả chủ yếu của Dự án:

Thể chế hóa quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia theo định hướng thị trường bắt đầu từ cấp thôn, xã đến huyện và tỉnh trong đó có lồng ghép vấn đề giới và biến đổi khí hậu, đồng thời kết hợp các nguồn lực khác;

Tăng cường sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình ra quyết định và cung cấp dịch vụ dựa trên những hướng dẫn và chính sách sửa đổi, bổ sung của Chính phủ nhằm phát triển khối tư nhân;

Tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo tham gia vào các chuỗi giá trị vì người nghèo;

Cải thiện việc cung cấp các dịch vụ tài chính và kỹ thuật cho các bên liên quan trong các chuỗi giá trị vì người nghèo một cách bền vững;

Tăng cường sự tham gia và đầu tư của khu vực tư nhân mang lợi nhuận cho hộ gia đình nghèo nông thôn.

Tiếng nói của các hộ dân tộc thiểu số và người nghèo sẽ có trọng lượng hơn, đồng thời lợi ích và nhu cầu của họ sẽ được lồng ghép trong quá trình lập kế hoạch;

Nguồn lực công sẽ được đầu tư vào các hoạt động để mở rộng các kênh thị trường với sự tham gia đáng kể của đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo nông thôn;

Các xã đã tham gia Dự án sẽ tiếp tục sử dụng năng lực được nâng cao của mình để xây dựng và thực hiện kế hoạch một cách dân chủ, theo định hướng thị trường nhằm sử dụng nguồn lực công một cách có hiệu quả.

8. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Dự án

Nhóm đối tượng của Dự án bao gồm 57.238 hộ sống trên địa bàn của 64 xã, trong đó có 20.473 hộ nghèo (chiếm 35,8%); 41.908 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 73,21% số hộ), trong đó có 18.038 hộ dân tộc thiểu số nghèo (chiếm 88,1% số hộ nghèo). Do có mối liên hệ mật thiết giữa dân tộc thiểu số, nghèo đói và địa bàn vùng sâu, vùng xa nên nhóm đối tượng ưu tiên đặc biệt của Dự án sẽ là các nhóm dân tộc thiểu số, hộ phụ nữ đơn thân.

9. Các hợp phần và tiểu hợp phần của Dự án:

Dự án được xây dựng với ba hợp phần, mỗi hợp phần có các tiểu hợp phần. Cụ thể như sau:

            Hợp phần 1: Tăng cường năng lực thể chế để thực hiện Nghị quyết Tam Nông:

Tiểu hợp phần 1.1: Xây dựng năng lực quản lý kinh tế theo định hướng thị trường.

Tiểu hợp phần 1.2: Thể chế hoá quy trình lập và thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia, dựa trên kết quả, theo định hướng thị trường.

Tiểu hợp phần 1.3: Phát triển và hợp tác với khu vực tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tiểu hợp phần 1.4: Điều phối Dự án và chia sẻ tri thức.

            Hợp phần 2: Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo:

Tiểu hợp phần 2.1: Xác định và xếp thứ tự ưu tiên cho các chuỗi giá trị vì người nghèo.

Tiểu hợp phần 2.2: Các dịch vụ khuyến nông và nghiên cứu kĩ thuật nhằm phát triển các chuỗi giá trị.

Tiểu hợp phần 2.3: Thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh nông nghiệp vì người nghèo.

Tiểu hợp phần 2.4: Tăng cường tiếp cận các dịch vụ tài chính nông thôn.

Hợp phần 3: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia theo định hướng thị trường:

Tiểu hợp phần 3.1: Xây dựng năng lực lập Kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia theo định hướng thị trường.

Tiểu hợp phần 3.2: Thu hút người nghèo tham gia vào các chuỗi giá trị.

Tiểu hợp phần 3.3: Quỹ phát triển cộng đồng

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter