• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ  

 DỰ ÁN HỒ TRỢ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN (TNSP) 

 

 

TỈNH TUYÊN QUANG

1. Vị trí và quyền hạn

Ban chỉ đạo Dự án tỉnh: do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Việc điều phối các đơn vị chủ trì hợp phần được đảm bảo thông qua cơ chế điều phối của hệ thống chính quyền tại tất cả các cấp hành chính. Chủ tịch UBND các huyện là thành viên Ban chỉ đạo Dự án tỉnh nên việc điều phối và phối kết hợp giữa UBND tỉnh, UBND các huyện và các đơn vị thực thi cấp tỉnh và cấp huyện được duy trì thông qua các cuộc họp hàng quí và họp đột suất. Ban chỉ đạo Dự án tỉnh, phê duyệt kế hoạch hàng năm của dự án và đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các hoạt động của dự án.

Ban điều phối Dự án tỉnh (PCU): PCU trực thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh điều phối các đơn vị và tổ chức thực thi Dự án hiệu quả. Trách nhiệm chính của PCU gồm: hỗ trợ UBND các huyện, UBND các xã và các đơn vị chủ trì hợp phần thực thi các hợp phần của Dự án; tổ chức tập huấn và triển khai hỗ trợ kĩ thuật cho các đơn vị thực thi; tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh và cấp huyện về quản lý Dự án, đặc biệt là quản lý tài chính, đấu thầu, kế toán, theo dõi và đánh giá các hoạt động của Dự án; tham mưu cho Ban chỉ đạo Dự án tỉnh nhằm đảm bảo sự bổ sung và gắn kết giữa Dự án với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các đơn vị, DASU các huyện xây dựng kế hoạch và tổng hợp kế hoạch hàng năm trình Văn phòng IFAD Việt Nam và Ban chỉ đạo dự án tỉnh phê duyệt; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động hàng năm đối với nguồn vốn của IFAD và đề nghị IFAD chấp thuận;

 Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện (DASU): Do UBND tỉnh thành lập, trực thuộc UBND huyện. DASU chịu sự chỉ đạo chuyên môn của PCU. Vai trò của DASU là hỗ trợ UBND huyện trong điều phối hoạt động chung của dự án; theo dõi - đánh giá và hỗ trợ UBND huyện về xây dựng báo cáo; đảm bảo lồng ghép hiệu quả các hoạt động xây dựng năng lực; điều phối các hoạt động liên quan đến chuỗi giá trị và quản lý Quĩ tiểu dự án cạnh tranh (CSG); hỗ trợ Ban phát triển xã về công tác kế toán của Dự án, hoạt động kiểm soát đánh giá và các hoạt động khác ở xã.

Ban phát triển xã: Tại mỗi xã thực thi Dự án sẽ thành lập một Ban phát triển xã. Vai trò của Ban phát triển xã là điều phối tất cả các hoạt động của Dự án tại cấp xã và cấp thôn, Ban phát triển xã là chủ đầu tư trong thực thi các hoạt động sử dụng Quĩ CDF.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: là cơ quan chủ trì thực thi Hợp phần I (các tiểu HP 1, 2 và 3). Nhiệm vụ của Sở KH&ĐT là điều phối và kết hợp với các cơ quan đồng thực thi khác nhằm tổ chức các hoạt động, bao gồm: Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Tổ công tác MOP-SEDP và Tổ công tác PCI cấp tỉnh; Thể chế hóa quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia theo định hướng thị trường từ cấp thôn, bản, xã đến huyện và tỉnh trong đó có lồng ghép vấn đề giới và biến đổi khí hậu, đồng thời kết hợp các nguồn lực khác; Thu hút sự tham gia của khối tư nhân vào cung cấp dịch vụ dựa trên những hướng dẫn và chính sách sửa đổi bổ sung của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp & PTNT: là cơ quan chủ trì thực thi Hợp phần II: Nhiệm vụ của Sở NN & PTNT là điều phối và hợp tác với các đơn vị đồng thực thi để tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu của Hợp phần. Trực tiếp quản lý Tổ công tác chuyên đề về chuỗi giá trị cấp tỉnh; Chịu trách nhiệm nghiên cứu đánh giá các chuỗi giá trị và xây dựng kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị cho từng huyện và xã; Chỉ đạo các đơn vị thực thi trực thuộc Sở (Chi cục Thú y, Chi cục Thuỷ sản, Chi cục PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Lâm Nghiệp, Chi cục Thuỷ lợi)  trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động của dự án phục vụ phát triển các chuỗi giá trị theo kế hoạch.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: là đơn vị thực thi dự án, chịu trách nhiệm tập huấn, thành lập, hỗ trợ và đánh giá các nhóm TKVV. Phối hợp với cán bộ Ngân hàng CSXH, cán bộ khuyến nông xã tập huấn, hướng dẫn người dân về cách lập kế hoạch kinh doanh và làm đơn xin vay vốn.

Hội Nông dân: là đơn vị thực thi dự án, chịu trách nhiệm tuyên truyền, thành lập các tổ/nhóm hợp tác tại các xã, tập huấn cho Ban quản lý nhóm và các thành viên về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, hỗ trợ và đánh giá các tổ/nhóm hợp tác.

Ngoài ra còn có các đơn vị: Sở Công thương, Liên Minh hợp tác xã, Hội doanh nghiệp trẻ là những đơn vị thực hiện để hỗ trợ dự án trong thực hiện kết nối thị trường, liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân trong phát triển các chuỗi giá trị của dự án.

2. Công tác phối hợp, trách nhiệm giải trình:

            - Công tác phối hợp: Thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ giữa PCU, DASU với các đơn vị chủ trì hợp phần, đơn vị thực thi trong quá trình lập kế hoạch hàng năm, triển khai thực hiện hiện dự án để tránh sự chồng chéo theo qui chế phối hợp của PCU, DASU và các đơn vị.

            - Trách nhiệm giải trình: Các đơn vị chủ trì hợp phần, đơn vị thực thi chịu trách nhiệm trước dự án về việc xây dựng kế hoạch hàng năm đảm bảo đáp ứng mục tiêu của dự án, chịu trách nhiệm về quản lý việc thực hiện các hoạt động và quản lý tài chính theo đúng các qui định của dự án và của nhà nước; Thực hiện việc báo cáo tiến độ công việc và báo cáo tài chính hàng tháng, quí, 6 tháng và cả năm cho PCU theo qui định.

3. Số lượng và chất lượng nhân sự (theo từng đơn vị):

3.1. Ban điều phối dự án tỉnh (PCU): Cơ cấu tổ chức sau khi điều chỉnh năm 2014 gồm 04 phòng (Phòng Quản lý dựa trên kết quả; Phòng Phát triển kinh doanh nông nghiệp; Phòng quản lý tài chính và Phòng Hành chính tổ chức).

Nhân sự gồm: 24 người

- Lãnh đạo dự án : 02 người ( Giám đốc và Phó giám đốc);

- Phòng Quản lý dựa trên kết quả: 04 cán bộ;

- Phòng Phát triển kinh doanh nông nghiệp: 05 cán bộ;

- Phòng Quản lý tài chính: 06 cán bộ;

- Phòng HC-TC: 03 cán bộ, 03 lái xe và 1 tạp vụ.

3.2. Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện (DASU): gồm 6 DASU, mỗi DASU bố trí:

- Cán bộ kiêm nhiệm gồm: Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; Trưởng phòng TC-KH; Trưởng phòng NN&PTNT; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng trạm KN.

- Có 06 cán bộ chuyên trách gồm: Phó ban, cán bộ lập kế hoạch, cán bộ KSĐG, cán bộ phát triển chuỗi giá trị, cán bộ hỗ trợ kế toán và cán bộ hành chính - lái xe; Đối với các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên bố trí thêm 01 cán bộ hỗ trợ CDF.

3.3.. Tại các xã: Ban phát triển xã bao gồm các cán bộ kiêm nhiệm, gồm: Chủ tịch UBND xã, Trưởng các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên), Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã, Cán bộ khuyến nông xã, Cán bộ thú y xã, Cán bộ địa chính xã (giao thông, thuỷ lợi),  Kế toán xã và các Trưởng thôn.

3.4. Tại cấp thôn: Thành lập Ban phát triển thôn tại tất cả các thôn thực thi Dự án. Ban phát triển thôn từ 5-7 thành viên, bao gồm: Trưởng thôn, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng nông dân, Bí thư Chi đoàn, đại diện của các hộ nghèo và hộ khá trong thôn

3.5. Các đơn vị chủ trì hợp phần và đơn vị đồng thực thi:  không thành lập văn phòng thực thi Dự án, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, cán bộ chuyên trách, kế toán của đơn vị làm việc kiêm nhiệm cho Dự án.

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter