• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 

XÃ BÌNH AN

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI TRÂU

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Chỉnh

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01655027354

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Lương Văn Toàn

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01695587786

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Bàn Tiến Quốc

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0962485295

 

Ảnh

Trưởng nhóm

La Văn Hùng

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01673983259

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Lương Văn Toàn

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0967802192

  

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Thương

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01644705773

 

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Bính

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01674025113

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Hữu Phượng

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01667682730

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Đức Sướng

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01646312704

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Nông Thu Thị

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01688500328

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Bá Trực

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0989373528

 

TỔ HỢP TÁC TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN DONG RIỀNG 

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Minh Chí

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01644909978

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Thương

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01644705773

  

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI DÊ

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Hữu Hà

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01672062173

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Văn Tuyển

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01696414980

  

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Long

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0977513720

 

TỔ HỢP TÁC TRỒNG CAM

Ảnh

Trưởng nhóm

Chẩu Văn Dũng

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01653512756

  

TỔ HỢP TÁC TRỒNG VÀ SẢN XUẤT NẤM RƠM

Ảnh

Trưởng nhóm

Quan Thị Phê

Địa chỉ:

Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0972368739

 

 

 

 

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter