• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 HỒNG QUAN

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN

Ảnh

Trưởng nhóm

Húng Văn Quyết

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01678878611

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Lý Văn Đức

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01684573601

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Vũ Quốc Vượng

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01678426981

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Văn Kế

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0974227592

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Trang

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01668782912

 
 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Văn Huyên

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0975586119

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Văn Hùng

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01665796750

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Thủy

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01673322984

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Bàn Thị Ắn

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01633703214

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Phạm Thị Bình

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01232371553

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Lý Văn Hòa

Địa chỉ:

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0969285190

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter