• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 
 

XÃ THỔ BÌNH

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN THỊT

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Văn Ri

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01645564724

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Đặng Hoa Hào

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01686052465

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Vũ Thị Vân

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01689336174

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Đặng Thị Lan

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0987016316

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Nhậm

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01694147082

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Dinh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0978264840

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Nhân Khánh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01655478715

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Tuấn

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0970554418

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Duy Luận

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01674091889

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Đê

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01654178541

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Hoa

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01659322301

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Phùng Thừa Thông

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0976879470

TỔ HỢP TÁC TRỒNG LẠC

Ảnh

Trưởng nhóm

Trương Phúc Minh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01692224697

 

Ảnh

Trưởng nhóm

La Thừa Vinh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01634876879

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Mai Nhân Lịch

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01672100023

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01665233563

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Thưởng

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01686321018

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Hoàng Văn Cân

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01654178541

 TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI DÊ

Ảnh

Trưởng nhóm

Đặng Văn Lanh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01698989903

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Hoàng Xuân Minh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01676903117

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Tiến Thần

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01687503656

  

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Tuấn

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0977574244

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Trương Phúc Hưng

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0988894931

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Vi Văn Quận

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01688662294

  TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI TRÂU

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Hoa

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01659322301

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Trương Phúc Minh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01692224697

   

Ảnh

Trưởng nhóm

Trương Phúc Ngân

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01676079323

 TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Ngọc Toàn

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01697133851

  TỔ HỢP TÁC TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CHÈ

Ảnh

Trưởng nhóm

Phượng Quý Chu

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01674574116

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Lý Tiến Minh

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01666473239

 TỔ HỢP TÁC CHẾ BIẾN SẢN XUẤT GỖ KEO

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Văn Học

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0963798288

  TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT ĐỒ MỘC DÂN DỤNG

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Công Hoán

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0962755989

  TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI TRÂU

Ảnh

Trưởng nhóm

Ma Thị Hoa

Địa chỉ:

Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

01659322301

 

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter